Sayın Üyemiz,
 
Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından ülkemiz menşeli 'Makine Halısı ve diğer Yer Kaplamaları' (5702.42, 5703.20, 5703.30, 5703.90 ve 5705.00 Gümrük tarife pozisyonlarında) ithalatına karşı anti-damping soruşturması başlatıldığı belirtilmiş olup soruşturma açılış bildiriminin bir örneği Ek-1'de yer almaktadır.
 
Mısır tarafından başlatılan mezkûr soruşturmalarda ülkemiz menşeli 'Makine Halısı ve diğer Yer Kaplamaları' ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının Mısır yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığı değerlendirilecektir. Mısır soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde tüm ülkemiz firmalarına anti-damping önlemleri tatbik edilmesine hükmedilmesi olasılık dahilindedir.
 
DTÖ Anti-Damping Anlaşması’nın 6.10 Maddesi ve 161/1998 sayılı Kanun’un Uygulama Usul ve Esasları’nın 24. Maddesi soruşturma otoritesinin ihracatçı sayılarının yüksek olduğu durumlarda örnekleme (sampling) tekniğine başvurulabileceğini karara bağlamaktadır. Bu çerçevede, Mısır soruşturma otoritesi kendisi tarafından bilinen beş adet ihracatçı firmamıza soru formları göndermiştir.
 
Diğer taraftan, soruşturma otoritesi ülkemizin diğer mezkur ürün ihracatçılarını da soruşturmaya katılmaya davet etmektedir. Bu itibarla, Bakanlığın örneklemeye gidip gitmeme kararına temel oluşturmasını teminen, mevcut soruşturmaya taraf olmak isteyen tüm ihracatçıların, en geç 29 Temmuz 2020 tarihine kadar EK-1'de yer alan açılış bildiriminin 'Örnekleme Teknikleri' başlıklı bölümünün (a) kısmı altında talep edilen bilgileri ile yine aynı bildirimde belirtilen adrese bu bilgileri iletmek suretiyle ilgili Bakanlık ile irtibata geçmeleri ve kendilerini tanıtmaları gerekmektedir.
 
Bu kapsamda, soru formu halihazırda otorite tarafından gönderilmiş olan firmalar ile kendilerini ilgili otoriteye tanıtmalarını takiben otoritenin örneklemeye gitme kararı alması halinde soru formu gönderilecek olan firmaların, ekte yine bir örneği bulunan soru formunu doldurarak ellerine geçme tarihinden itibaren 37 (otuzyedi) günlük süre içerisinde mezkur Bakanlık’a iletmeleri beklenmektedir. İhracatçı firmalarımızca makul gerekçeler sunulması durumunda ve soruşturma otoritesince bunların kabul edilmesi halinde soru formlarının teslimi için süre uzatımı temin edilmesi imkan dahilinde olabilecektir.
 
Soru formlarına verilen cevaplar doğrultusunda, örnekleme dahilinde yer alan firmalar için bireysel damping marjları hesaplanacaktır. Bakanlık ile iletişime geçen ancak örneklemede yer almayan firmalar, soruşturmalar kapsamında işbirliğine giden taraf olarak addedilecek olup bu firmalara yönelik olarak örneklemede yer alan ilgili taraflar için hesaplanan marjların ağırlıklı ortalamasını geçmeyecek damping marjları hesaplanması olanak dahilindedir.
 
Açılış bildirimlerinde de ifade edildiği üzere, herhangi bir ilgili tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya yanıltıcı malumat sunduğu veya soruşturmaları engellediği durumlarda, ulaşılabilen mevcut diğer veriler esas alınarak (best information available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemeler yapılabilir. Dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durum ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açabilir.
 
Bu itibarla, firmalarımızın Ticaret Bakanlığı internet adresinde “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda görülmektedir.
 
Son olarak, yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde söz konu ürün ihracatçısı firmalarımızı bilgilendirmek üzere online olarak (Zoom üzerinden) 28 Temmuz 2020 tarihinde saat 10:30'da bir toplantı gerçekleştirilecek olup; söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin katılım teyitlerini 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar hali@itkib.org.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir.
 
Toplantı linki:  https://us02web.zoom.us/j/82786976677
Toplantı ID: 827 8697 6677
 
Bilgilerinize sunarız
 
Ek1: Açılış Bildirimi
Ek2: Soru Formu

 

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.