MİLLİ FUAR KATILIMLARININ 2009 / 5 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA DESTEKLENMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Bilindiği üzere, Milli Katilim Organizasyonu Birliğimiz tarafından düzenlenen fuarlara Genel Sekreterliğimiz patronajında firmalarımızın katılımları 30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2009/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamındadır.
 
Bu doğrultuda, anılan devlet desteğinden firmalarımızın yararlanabilmesi için fuar öncesinde tamamlanması ve İTKİB Fuarlar Şubesi’ne ulaştırılması gereken belgeler şunlardır:
                                                                                                                                           
1.FUAR KATILIM SÖZLEŞMELERİ ve TAAHHÜTNAMELER
Katılımcı firma ile organizatör kuruluş arasında yapılan, aşağıdaki internet adresinde bir bütün halde örneği bulunan, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzaları ve firma kaşesini taşıyan katılım sözleşmeleri ve taahhütnameler, 
(Bu metin www.itkib.org.tr internet sayfasında “Fuarlar” başlığı altında açılan sayfada “Fuar Kayıt İşlemleri” menüsünden hazırlanabilecektir. Detaylı bilgi için “Ek2: İnternet Üzerinden Fuar Kayıt İşlemleri” belgesi incelenebilir)
 
2.KATILIM BEDELİ ÖDEMELERİ BANKA DEKONTLARI
Fuarla ilgili İTKİB hesabına firma banka hesabınızdan “havale” olarak yapılan tüm ödemelere ait, banka şubesinin imza ve kaşesini taşıyan banka dekontu asılları
 (Yürürlükteki Tebliğin uygulama usul ve esaslarına göre; bakiye dahil tüm ödemelerin firmanızın banka hesabından İTKİB banka hesabına, banka hesapları arası transfer niteliğinde, olması gerekmektedir. Ödeme dekontlarında ilgili fuar adı belirtilmeli ve banka şubesi imza/kaşesini taşıyan dekont asılları ödemelerin hemen sonrasında tarafımıza ivedi olarak ulaştırılmalıdır.),
 
3.AİDAT MAKBUZU
Katılımcının müracaat yılına ait, üretim konusu ile ilgili üyesi olduğu İhracatçı Birliğine yapılan yıllık aidat ödemesine dair aidat tahsilat makbuzu veya banka dekontu fotokopisi,

 
4.TİCARET SİCİL GAZETESİ
Katılımcının tüzel kişiliğinin ve ticari ünvanının tespiti için en son tarihli ticaret sicil gazetesinin aslı ya da noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,

 
5.VERGİ LEVHASI
Katılımcıya ait en son tarihli vergi levhasının örneği,
 
6.İMZA SİRKÜLERİ
Katılımcıya ait imza sirküleri aslı ya da Noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,
 
7.MARKA TESCİL BELGESİ
Fuar standınızın alınlığında, stand içindeki sergi malzemeleri ya da ürünler üzerinde ve fuar kataloğunda kullanılacak marka için marka tescil belgesi,
(Katılımcı firmaya tescil edilmemiş bir markanın stand alınlığında yer alması durumunda fuar katılımcısı firma katılım desteğinden faydalanamamaktadır)
 
8.KAPASİTE RAPORU
Katılımcı firmanın, yurt içinde imalat sanayi alanında faaliyette bulunduğunu tevsiken bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından (Sanayi ve/veya Ticaret Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası) alınan fuar tarihinde geçerli kapasite raporunun aslı ya da ilgili Odalar, noter veya ihracatçı birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,

Katılımcı firmanın kendi adına kapasite raporu bulunmadığı durumda:
a) Üretici diğer firmanın  fuar tarihinde geçerli kapasite raporu’nun aslı ya da ilgili Odalar, noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,
b) Üretici firmanın son tarihli ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri aslı veya İhracatçı Birliği Devlet Yardımları Şubesince onaylanmış sureti,
c) İmalatçının ürünlerinin tanıtımından sorumlu olduğunu belirtir, katılımcının üretici firma ile yapmış olduğu, pazarlama sözleşmesinin aslı
(Pazarlamacı katılımcılar sözleşme örneğine www.itkib.org.tr internet sitesinde “Devlet Yardımları” başlığı altındaki “Fuar Teşvikleri Hakkında Temel Bilgi” ya da “Bireysel Fuar Teşvikleri” seçeneklerinden ulaşabilirler)

 
9.UÇAK BİLETİ DESTEĞİ (fuar sonrası teslim edilebilecek belgeler)
Firma çalışanı veya ortağı iki kişinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak bileti masrafına dair acenta faturası aslı, banka kaşe/imzalı ödeme belgesi aslı, acenta kaşe/imzası ve fiyat bilgilerini içeren elektronik bilet aslı, uçak biniş kartı asılları ya da pasaportun kimlik bilgilerinin, giriş/çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfalarının fotokopileri, bilet sahibi firma çalışanı ise fuarın düzenlendiği aya ait SGK’dan alına Sigortalı Hizmet Listesi ve kimlik fotokopisi. Ödemeler kredi kartı ile yapıldığı durumda banka ıslak kaşe/imzalsını taşıyan kart hesap ekstresi ödeme belgesi olarak istenmektedir. Ödemede kullanılacak kredi kartı, şirket kartı veya şirket ortağı adına kredi kartı olmalıdır.

ÖNEMLİ NOTLAR: İmza sirküleri, kapasite raporu, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi belgeleri asılları, fotokopileri ile birlikte ibraz edildiği takdirde, İhracatçı Birlikleri tarafından  "aslı görülmüştür" ibaresi ile işleme konabilmektedir.

Şahıs firmaları anılan Tebliğ kapsamında yurt dışı fuar katılım desteğinden faydalanamamaktadır.

E-BÜLTEN KAYIT

Aylık e-bülten’imiz için kayıt olunuz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinlik takviminden faydalanınız

İHİB , İTKİB çatısı altındaki dört birlikten biridir.